રિપલ કપ - અનવ્રેપ્ડ - સામાન્ય

SKU: GEN-CP-RIP-UW-HB-9
Generic Ripple Cup - Unwrapped - Sable Hotel Supply

રિપલ કપ - અનવ્રેપ્ડ - સામાન્ય

SKU: GEN-CP-RIP-UW-HB-9
  • જેનરિક રિપલ કપ
  • ગરમ અથવા ઠંડા પીણાં માટે
  • અનવ્રેપ્ડ - નાસ્તાના વિસ્તારમાં ઉપયોગ માટે
  • 9 ઔંસ. ક્ષમતા
  • 900/કેસ
  • ઓર્ડર દીઠ કપના મહત્તમ 4 કેસ

Frequently Asked Questions


$96.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed