ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - ગુણવત્તા ધર્મશાળા

SKU: QUA-GST-BDR-BG
Quality Inn Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Quality Inn Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply

ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - ગુણવત્તા ધર્મશાળા

SKU: QUA-GST-BDR-BG
  • વિનાઇલ ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર
  • ત્રણ મેટલ ½”-વ્યાસની રિંગ્સ
  • 10" પહોળું x 11.5" ઊંચું, 8.5" x 11" પૃષ્ઠોને બંધબેસે છે
  • ગાદીવાળાં ફ્રન્ટ કવર
  • આગળ અને પાછળની પેનલ પર આંતરિક ખિસ્સા
  • સોનાની શાહીથી કવર પર મુદ્રિત લોગો
  • ઉત્પાદન સમય: 4 અઠવાડિયા

Frequently Asked Questions


બાઈન્ડર રંગ
લોગોનો રંગ
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed