ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - આરામ

SKU: COMCOS-GST-BDR
Guest Room Directory Binder - Comfort Inn - Sable Hotel Supply

ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - આરામ

SKU: COMCOS-GST-BDR
  • એકંદર કદ 9" ઊંચું x 7" પહોળું છે
  • 1/2" ત્રણ મેટલ રિંગ શૈલી
  • ગાદીવાળાં ફ્રન્ટ કવર
  • આગળ અને પાછળ આડા ચીરા ખિસ્સાની અંદર
  • માત્ર સફેદ રંગમાં આગળના કવર પર મુદ્રિત ટેગ લાઇન
  • પસંદગીના ધોરણો પર ઉત્પાદિત
  • 1/કેસ (ઓછામાં ઓછા 25)

Frequently Asked Questions


રંગ
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed