ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - સ્લીપ ઇન

SKU:
Sleep Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply

ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - સ્લીપ ઇન

SKU:
  • ત્રણ 1/2"-વ્યાસની મેટલ રિંગ્સ
  • 10" પહોળું X 11.5" ઊંચું વિનાઇલ બાઈન્ડર
  • ગાદીવાળાં ફ્રન્ટ કવર
  • આગળ અને પાછળની પેનલ પર આંતરિક ખિસ્સા
  • સોનાની શાહીમાં ફ્રન્ટ કવર પર છાપેલ લોગો

કસ્ટમ આઇટમ, ક્વોટ માટે નીચે સંપૂર્ણ માહિતી.

Frequently Asked Questions


બાઈન્ડર રંગ
લોગોનો રંગ
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed